Чл. 1 (1) “ЕС-3” ООД има право да събира и използва информация относно Клиентите след извършената от тях регистрация/поръчка в нейната страница www.SolarHouse.BG. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията, осъществяване на поръчка, изпращане на съобщение или при общуване със служител. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване услугите, предоставяни от “ЕС-3” ООД.

(2) Всяка предоставена информация относно личните данни, ще се съхранява на сървъра на www.SolarHouse.BG

Чл. 2 (1) “ЕС-3” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията/поръчката – предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) В регистрационната форма, попълвана от клиента при регистрацията/поръчката, “ЕС-3” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, и последиците от отказа за предоставянето им. С изразяване на съгласие с Общите условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) С регистрацията и приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни единствено за управление на поръчки, маркетингови промоционални цели, изпращане на информационен бюлетин, и за връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми или уточняване на детайли, свързани с поръчката и нейната доставка.

(4) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ЕС-3” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 3 (1) Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на www.SolarHouse.BG, да изрази съгласие с Общите условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон “Регистрация”, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на “ЕС-3”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон, “ЕС-3” може да съхранява на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на www.SolarHouse.BG по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физически лица), правния статут (за юридически лица) и другите изискуеми от електронната форма на www.SolarHouse.BG данни както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ЕС-3” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.

Чл. 4 (1) При регистрацията си Клиентът получава уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни чрез www.SolarHouse.BG.

(2) Потребителското име, с което Клиентът се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на www.SolarHouse.BG

(3) Регистриращият се в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респективно наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество/потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на www.SolarHouse.BG.

(4) Клиента е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно “ЕС-3” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Клиентът носи отговорността за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 5 (1) Клиентът има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез www.SolarHouse.BG, при спазване на условията и изискванията за достъп, определен от “ЕС-3”.

(2) Клиентът има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията/поръчка.

(3) Клиентът има право да поиска от администратора да изтрие личните му данни, като за целта изпрати писмено искане – лично или на info@solarhouse.bg. Администраторът изтрива личните данните на клиента в рамките на три работни дни.

Чл. 6 (1) Обработването на личните данни се основава на следните правни основания: съгласие на субекта на данните, изпълнение на договорни задължения, законови задължения, легитимен интерес на “ЕС-3” ООД.

(2) Клиентът има право на:
– Достъп до личните си данни
– Корекция на неточни или непълни данни
– Изтриване на личните си данни (правото “да бъдеш забравен”)
– Ограничаване на обработването на личните си данни
– Преносимост на данните
– Възражение срещу обработването на лични данни
– Оттегляне на съгласието по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне

(3) В случай на нарушение на сигурността на личните данни, администраторът ще уведоми надзорния орган и засегнатите лица без ненужно забавяне, и в съответствие с изискванията на GDPR.

(4) “ЕС-3” ООД може да споделя лични данни с трети страни, които предоставят услуги от името на компанията (напр. доставчици на услуги по доставка, маркетинг агенции и др.). Всяко такова обработване ще бъде съобразено със съответните договори и мерки за защита на данните.

(5) За въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете с нашия отговорник за защита на данните на info@solarhouse.bg.